Obchodné podmienky

Obchodné podmienky e-shopu www.primestyle.sk

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.primestyle.sk. Obchodné podmienky vymedzujú práva a povinnosti medzi predávajúcim (dodávateľom) na jednej strane a kupujúcim (zákazníkom, spotrebiteľom) na strane druhej. Predávajúci a prevádzkovateľ internetového obchodu  www.primestyle.sk  je spoločnosť: 

PRIMEstyle, s. r. o.
Záhorácka 100
901 01  Malacky

IČO: 45 591 091
IČ DPH: SK2023050249

IČO: 45 591 091
IČ DPH: SK2023050249
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 65686/B.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Email: info@primestyle.sk

Telefón: +421904 182 000

Poštová adresa:

PRIMEstyle, s. r. o.
Čierny chodník 17
831 07 Bratislava

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:

Tatra banka, a. s.: 2924839489/1100

IBAN: SK8511000000002924839489
SWIFT: TATRSKBX

Všetky zmluvné vzťahy vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, koré sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.


V prípade absencie úpravy zmluvných vzťahov obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim - spotrebiteľom sa tieto riadia zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.


V prípade absencie úpravy zmluvných vzťahov obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom sa tieto radia zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

 

2. Dodacie podmienky

Objednaný tovar doručujeme prostredníctvom:

  • Slovenskej pošty poštovou zásielkou
  • Kuriérskej služby UPS
  • tovar je možné odobrať aj na našom odbernom mieste:

PRIMEstyle, s. r. o.
Čierny chodník 17
831 07 Bratislava

Otv. hodiny:     Po-Pi:  8.30 - 18.00
                        So-Ne: zatvorené (poprípade na základe telefonickej dohody je možné objednať sa na skúšku alebo odobrať tovar aj cez víkend)
 

Dodacia lehota začína bežať momentom potvrdenia o prijatí objednávky. Tovar ktorý máme skladom expedujeme max do 48 hod. od prijatia objednávky. Pri tovare na objednávku je dodacia lehota určená priamo pri výrobku alebo po dohode s kupujúcim. V prípade predĺženia takto uvedenej lehoty, bude kupujúci informovaný predávajúcim.

 

3. Platobné podmienky

  • Dobierka – kúpnu cenu zaplatíte až pri prevzatí tovaru
  • Prevod na účet – podmienkou expedície objednaného tovaru je poukázanie kúpnej ceny na účet predávajúceho, č.ú.:

Tatra banka, a. s.: 2924839489/1100

IBAN: SK8511000000002924839489
SWIFT: TATRSKBX

  • Osobný odber - kúpnu cenu zaplatíte pri odbere tovaru priamo na odbernom mieste.


4. Storno podmienky

 

Objednávku môžete stornovať  max do 6  hod po objednaní  elektronicky na www.primestyle.sk vo svojom účte alebo na email info@primestyle.sk alebo telefonicky na tel. č.: 0904 182 000. V prípade, že objednávka nebude riadne stornovaná je kupujúci povinný zásielku prevziať.

 

5. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.


Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme objednaný tovar.

 

Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru alebo sa bude postupovať v zmysle bodu 6.7. týchto všeobecných obchodných podmienok zaslaním darčekového certifikátu na adresu kupujúceho. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.


V prípade, keď spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, je odstúpenie bez uvedenia dôvodu neprípustné.

 

Pri odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená kúpna cena za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru.

 

7. Rozhodčia doložka

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace sa rozhodnú v rozhodcovskom konaní pred jediným rozhodcom Rozhodcovského súdu v Bratislave, sídlom v Bratislave, Ventúrska 14. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na vylúčení možnosti preskúmania a zrušenia rozhodcovského nálezu na základe § 40 ods. 1 písm. h) zákona č. 244/2002 Z. z., o rozhodcovskom konaní. Rozhodcovský súd postupuje podľa zákona č. 244/2002 Z. z., Štatútu, Rokovacieho poriadku a Poplatkového poriadku Rozhodcovského súdu v Bratislave, ktoré sú zverejnené v Obchodnom vestníku a na internetových stránkach www.rsvb.sk.


Týmto nie je dotknuté právo spotrebiteľa obrátiť sa s návrhom na začatie konania na príslušný súd Slovenskej republiky.

 

8. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky umožňujú predávajúcemu archiváciu a reprodukciu osobných údajov za účelom plnenia z uzatvorenej kúpnej zmluvy a ďalšej evidencie.


Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.


Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.